Sök

Vad vill du söka efter?

Sjukanmälan elev och frånvarorutiner

På Bessemerskolan arbetar vi för att alla elever ska få en så bra skolgång som möjligt och följer upp elevers frånvaro fortlöpande.

Om du som elev på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan delta i skolarbetet, ska du omgående anmäla din frånvaro. All frånvaro som ej är anmäld räknas som ogiltig frånvaro och kan påverka din ersättning från CSN.

Behöver du söka ledigt så beviljas ledighet endast vid särskilda skäl.

Sjukanmälan

Om du som elev på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan delta i skolarbetet, ska du omgående anmäla din frånvaro. All frånvaro som ej är anmäld räknas som ogiltig frånvaro och kan påverka din ersättning från CSN.

På Bessemerskolan arbetar vi för att alla elever ska få en så bra skolgång som möjligt och följer upp elevers frånvaro fortlöpande.

  • Viktigt att anmäla frånvaro innan första lektionen varje dag, då undervisande lärare för närvaro direkt i anslutning till lektionen. Du anmäler din frånvaro genom att ladda hem Tieto Education Länk till annan webbplats. till din telefon eller dator.
  • Vid ogiltig frånvaro får vårdnadshavare samma dag ett sms eller ett meddelande i appen Edlevo.
  • Varje vecka får biträdande rektor och mentor ett underlag som visar frånvaro för varje elev. Mentor kontaktar elev och vårdnadshavare för omyndig elev, om eleven har 2 timmars frånvaro/vecka som inte anmälts eller om det finns återkommande ogiltig frånvaro.
  • Om eleven har ogiltig frånvaro som är mer än 8 timmar under en period av 5 veckor får biträdande rektor ett underlag för rapportering av skolk och mentor genomför en kartläggning av orsak. Skolk är upprepad frånvaro som inte skolan godkänner, t.ex ej anmäld frånvaro, upprepad ströfrånvaro, sen ankomst eller att lämna lektionen för tidigt.
  • Konstateras skolk rapporteras detta till CSN och studiebidraget stoppas. Rapporteras skolk räknas eleven inte som heltidsstuderande, vilket påverkar rätt till studiebidrag och lärlingsersättning från CSN samt andra bidrag som familjen får från Försäkringskassan. Ett beslut skickas från CSN när skolk är bekräftat.
  • För att åter få studiebidraget efter skolkperiod ska eleven ha 0 timmar ogiltig frånvaro under 2 veckor i följd.
  • Studiebidrag gäller vid heltidsstudier fr.o.m. man är 16 år till vårterminen det år man fyller 20. Fyller man 16 år på hösten är det nästkommande kvartal som utbetalningarna startar. Exempel, fyller eleven 3 november får man den första utbetalningen den sista januari).
    Fyller man 20 år under höstterminen ansöker man själv om studiemedel via www.csn.se. Annat regelverk gäller om elev har studiemedel då skolan inte kan rapportera dessa elever för skolk.

Har du frågor, kontakta då skolan rektor, Eva Aronsson