Bessemerskolan - ett vidare val!

Oxfordsystemet

I löpande text, tryckta källor

Frans de Waal tar som exempel ylande vargflockar och schimpanshannar som skränar tillsammans som liknelse för den samhörighet vi känner när vi spelar musik tillsammans. ¹
___________________________

¹  Frans de Waal 2009, s. 86.

I löpande text, virtuella källor

Hänvisningen till en sida på Internet eller i en databas har inga sidnummer, istället kan man använda sig av avsnitt, underrubrik, upphovsman, år. Huvudsaken är att hänvisningen matchar källförteckningen.

Exempel:
Enligt försäkringskassans chef, Dan Eliasson, bör man skrota dagisintyget och han menar att den inte haft någon betydelse när det gäller fusk. ¹
___________________________

¹  Carlsson 2011 DN.

Observera att man inte skriver URL:en, i källhänvisningen. Den ska däremot stå med i källförteckningen.

I källförteckningen

Bok med en författare:
Rushdie, Salman, The ground beneath her feet (New York: Henry Holt, 1999).

Efternamn, Förnamn, Titel (Förlagsort: Förlag, År).

Bok med två eller flera författare:
Alla författares  efternamn och förnamn, Titel. Upplaga. (Förlagsort: Förlag, År).

Exempel:
Harnack, Andrew och Kleppinger, Eugene, Online! A reference guide to using internet sources. 3. uppl. (New York: St. Martin´s Press, 1999).

Webbsidor/internetkällor:
Inkludera följande (om tillgängligt): författarens, organisationens eller myndighetens namn; dokumentets eller sidans titel; webbplatsens titel eller ägare ; årtal då det du citerar senast ändrades; fullständig URL-adress (http://….), samt datum då du hämtade dokumentet/informationen från dess plats på nätet.

Exempel:
Europeiska kommissionen, Europeiska kommissionen 2010–2014. 2010. http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_sv.htm
(Hämtad 2010-03-03)

Skriv författaren till blogginlägg och dess datum:

Bildt, Carl. Lördag med diverse.  Alla dessa dagar. 2012-09-29. http://carlbildt.wordpress.com/2009/10/ (Hämtad 2010-03-03)

Tidningsartikel:
Inkludera (om tillgängligt); artikelförfattare; artikeltitel; tidning och artikelns datum.

Exempel:
Reaves, Jessica, A weighty issue. Ever-fatter kids. Interview with James Rosen. Time. 2001-03-14

Tidskriftsartikel:
Inkludera följande (om tillängligt); artikelförfattare efternamn och förnamn, artikeltitel; Tidskriftstitel; volym; nr, år samt artikelns sidnr.

Exempel:
Lundmark, Linda, Economic Restructuring into Tourism in the Swedish Mountain Range. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.  vol. 5 no. 1 (2005): 23–45.

Tidningsartikel på webben:
Samma uppgifter som för en tryckt tidskriftsartikel (se ovan) och URL samt åtkomstdatum som sätts inom parantes. Om URL blir väldigt lång kan det räcka med att uppge tidningens URL exempelvis http://www.dn.se.

Exempel:
Reaves, Jessica, A weighty issue. Ever-fatter kids. Interview with James Rosen. Time. 2001-03-14. http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html (Hämtad 2001-07-14).

TV-program:
Lindsjö, Lars. UR Samtiden - Hur kan utåtagerande barn bemötas? (TV-program). (Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 2011). http://uraccess.se/

Personlig kommunikation:
Till personlig kommunikation räknas information som du fått via t.ex. e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc. Du skall alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Om möjligt ska du spara en kopia. Mer information om etiska regler för forskning hittar du hos CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning. CODEX Länk till annan webbplats.

Observera att i Oxfordsystemet anges "personlig kommunikation" oftast endast i en fotnot på den sida där du refererar till den, och inte i referenslistan då det normalt inte är möjligt för läsaren att lokalisera källan. Kolla med din lärare/handledare om du är osäker!

En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: namn, tjänsteställning/motsvarande, plats, sammanhang, form och datum.

Exempel:
Svensson, Anna; student vid Umeå universitet . Intervju 2010-05-11.

Informant 1: högstadieklass åk 8, i Umeå kommun. 12 flickor och 12 pojkar, enskilda intervjuer 2010-05-09.

Smith, Veronica; professor vid institutionen för fysik, Umeå universitet . Norrsken, föreläsning 2010-03-12.

Observera att e-postadresser som tillhör individer endast ska uppges om innehavaren har givit sitt tillstånd!

Lee, Oscar . E-mail. 2008-05-13. < oscar.lee@umu.se >.

Källförteckning på övriga former av källor

Bok med redaktör (antologi/samlingsverk):
Samlingsverk och antologier som har en redaktör ska anges med (red.) mellan namnet och titeln. Exempel:

Soltes, Ori Z. (red.), Georgia: art and civilization through the ages (London: Philip Wilson, 1999).

E-böcker (elektroniska böcker):
Samma information ska finnas med som för tryckta böcker, se exempel ovan. För böcker som du läst/laddat ner via ett bibliotek eller bokhandel lägger du till information om e-bok på slutet.

Bowen, Natasha K. & Guo, Shenyang, Structural equation modeling (New York: Oxford University Press, 2012). E-bok.

En del böcker vars upphovsrätt har gått ut finns ibland fritt tillgängliga på Internet. Då ska du lägga till hela URL:en samt åtkomstdatum, datum då du laddade ner/läste boken. Om den kompletta URL: n blir väldig lång kan det räcka med att skriva ut en förkortad URL:n för var du hittade boken; exempelvis http://books.google.se/

Smith, Daniel, Memory of a tree festival (Hamburg: Sommer Publishing, 1902). http://www.treesandplantsmemoriesinsummer (Hämtad 2012-05-21).
Strindberg, August, Three plays: countess Julie; the Outlaw; the Stronger (Boston: International pocket library, 1912). http://books.google.se/ (Hämtad 2012-05-21).

Del/Kapitel i bok (antologi/samlingsverk):
Inkludera följande (om tillängligt); Kapitelförfattare; Kapiteltitel; I Boktitel; Redaktörs för- och efternamn; redaktör inom parantes; kapitelsidor; upplaga (om ej 1:a); förlagsort; förlag och utgivningsår inom parentes.

Exempel:
Malmberg, Anders, Beyond the cluster – local milieus and global connections. I Remaking the Global Economy, Jamie Peck and Henry Wai-chung Yeung (red.), 145-162. (London: Sage Publications, 2003).

Elektronisk tidskriftsartikel:
Samma uppgifter ska med som för en tryckt tidskriftsartikel (se ovan) samt DOI-nummer. DOI (Digital Object Identifier) kan jämföras med ISBN-nummer för böcker och är ett permanent nummer som ger en unik sökväg och identitet på den elektroniska artikeln, vilket betyder att även om objektet får en ny webbadress på Internet kan man via DOI-numret ändå nå den. Större vetenskapliga förlag tilldelar sina artiklar DOI, som du finner på abstractsidan eller i artikelns sidhuvud eller sidfot. I de fall DOI saknas ska du länka till artikelns webbadress (URL) och i en del fall åtkomstdatum (främst för artiklar fritt tillgängliga på webben). Ofta anger idag utgivarna själva hur du skall skriva referensen.

Exempel:
Lundmark, Linda, Economic Restructuring into Tourism in the Swedish Mountain Range. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. vol. 5 no. 1 (2005): 23–45. DOI: 10.1080/15022250510014273.
(Hämtad 2010-03-05).

Uppslagsverk/lexikon:
För referenser till en artikel i ett elektroniskt uppslagsverk inkludera om tillgängligt: artikelförfattare, utgivningsår, artikeltitel, uppslagsverkets titel; fullständig URL-adress (http://….), samt datum då du hämtade artikeln.

Exempel:
Kroksmark, Tomas, Marklund, Sixten och Selander, Staffan, Didaktik. Nationalencyklopedin. 2010.
http://www.ne.se/lang/didaktik (Hämtad 2010-11-30)

Om artikelförfattare saknas skriv istället artikeltiteln först:

Pink Floyd. Nationalencyklopedin. 2010.
http://www.ne.se/lang/pink-floyd (Hämtad 2010-11-30)

Akademisk avhandling:
Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar skall ha uppgift om universitet där examen är avlagd. Du använder förkortningen diss. för doktorsavhandling och lic.-avh. för licentiatavhandling.

Exempel:
Eriksson, Jessica, Branschinteraktion och institutionell förändring: omvandling i två livsmedelsbranscher (Diss., Umeå universitet, 2004).

Lind, Mikael. Affärsprocessinriktad förändringsanalys: utveckling och tillämpning av synsätt och metod (Lic.-avh., Linköpings universitet, 1996).

Konferenstryck:
Föredrag på konferenser och seminarier publiceras i samlingsverk. Dessa kallas proceedings. Konferensens titel och tidpunkt samt konferensort ska tas med om de är kända. När du refererar till ett konferensbidrag refererar du till en del i en bok (se ovan). Ibland publiceras sådana bidrag i tidskrifter och behandlas då som en vanlig tidskriftsartikel.

Exempel:
Hall, C. Michael, North-south perspectives on tourism, regional development and peripheral areas. I Tourism in peripheries : perspectives from the north and south, Dieter K. Müller and Bruno Jansson (red), 19-38. Perspectives on tourism in Nordic and other peripheral areas, 2004, (Umeå. Wallingford: CABI, 2007).

Riksdagstryck:
Typ. Riksdagsår: nummer. Eventuell titel.

Proposition 2006/07:126. Tillsyn över hundar och katter.

Betänkande 2006/07: KrU2. Museer.

Lagar och författningar:
För lagar och författningar inkludera följande publiceringstid (SFS-nummer eller motsvarande) och titel på lagen

SFS 1998:204. Personuppgiftslag.

SOSFS 2005:13. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.

SOU och Ds:
Finns det en tydlig kommitté eller liknande som utfört utredningen ska information om denna finnas med.

SOU 2002:71. Personsäkerhetsutredningen. Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer: delbetänkande.

Ds 2011:2. Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen.

Rapporter/delar i serier:
Pettersson, Rune, Trovärdiga bilder. Rapport/Styrelsen för psykologiskt försvar: 180. (Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 2001).

Illustrationer (fotografier, figurer, diagram, tabeller m.m.):
Illustrationer som är skapade av andra är ofta upphovsrättsskyddade Länk till annan webbplats.. I sådana fall krävs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren innan du kan använda illustrationerna i din text. Om möjligt uppge alltid skaparen av illustrationen i referenslistan.

Lennver, Anders, Night against procrastination [Fotografi]. 2012. http://www.ub.umu.se/nightagainstprocrastion/ (Hämtad 2016-04-05).

Uppge namnet på skaparen av illustrationen om annorlunda än författaren. Om tillgängligt uppge också sidnummer för illustrationen:

Hansson, Barbro. Umeå by night [Fotografi]. I S. Johansson. Västerbottensbilder, 32. (Umeå: Fotoförlaget, 2015).

Om du har använt dig av en bild av en konstverk på Internet ska du referera till det som en bild på internet, oavsett ursprungligt medium. Om möjligt uppge konstnärens namn och samling:

Turner, Joseph. The Fighting Temeraire [Oljemålning]. 1839. The National Gallery [online]. 
www. nationalgallery.org.uk/paintings/josephmallord-william-turner-the-fightingtemeraire (Hämtad 2016-04-05).

Sekundärkällor:
Du ska i första hand använda dig av originalkällor (primärkällor). Ibland går det inte att få tag på originalkällan och då kan det vara rimligt att använda sekundärkällor (andrahandskällor). Information om både originalkällan och andrahandskällan ska finnas med i referensen.  I följande exempel citerar Sven Svensson på sidan 72 i sin bok "Demokrati" Arne Kullbergs bok "Fri- och rättigheter i Sverige":

Kullberg, Arne, Fri- och rättigheter i Sverige (Stockholm: Guldförlaget, 1832). Citerad i Svensson, Sven, Demokrati (Uppsala: Triad förlag, 1981; 72).

Översatt titel:
Om du vill ge läsaren en översättning av textens titel gör du det genom att skriva översättningen inom hakparenteser direkt efter originaltiteln:

Ģērmanis, Uldis. Jaunie laiki un pagātnes ēnas [New times and shadows from the past] (Stokholma: Memento, 1995).

Om du inte kan hitta en officiell översättning av en boks titel får du göra översättningen själv.

Tweet:
Antag att du i texten har anledning att hänvisa till ett tweet i en mening. Då kommer du att redan i texten ta med i stort sett all information som läsaren behöver för att hitta det. Noten till en tweet skulle kunna se ut så här:

Kiely, Garrett. Twitter post, September 14, 2011, 8:50 a.m., http://twitter.com/gkiely Länk till annan webbplats..

eller så här:

Kiely, Garrett. Using Google, Authors Guild takes 2 mins to connect an author with an “orphaned work.” http://bit.ly/nqyjOo Länk till annan webbplats.. 15 september, 2011. http://twitter.com/gkiely Länk till annan webbplats..

I det första fallet anger du enbart information som gör att läsaren kan hitta tweetet. I det andra fallet finns hela tweetet med inklusive en länk.

Om du egentligen använder dig av information som inte utgör en del av själva tweetet utan ur den text ( eller annan källa ) som tweetet pekar på ska du givetvis INTE skriva referensen till tweetet utan till den faktiska källan. (Jämför med andrahandskällorovan.)