Bessemerskolan - ett vidare val!

Examensmål för Bygg- och Anläggningsprogrammet GY2011

"Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbete sker både inomhus och utomhus. Dessutom förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kreativitet och initiativförmåga."

"Bygg- och anläggningsbranschen hanterar stora ekonomiska värden. Arbetet genomförs utifrån kundens beställning och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och andra bestämmelser. Utbildningen skall därför ge eleverna kunskaper och färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med tidsenliga metoder och hjälpmedel"

"Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att lösa problem i det dagliga arbetet och ta tillvara erfarenheter av tidigare byggprojekt."

"Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av sin egen och yrkets betydelse i arbets och samhällslivet. I samarbetet på arbetsplatsen och i kundrelationer ställs krav på kommunikationsförmåga och förståelse för andra människor och andra yrkesgrupper. Eleverna ska därför i alla ämnen arbeta med att utveckla sitt språk och få möjligheter att möta och diskutera olika perspektiv på människors livsvillkor i samhället." 

Bessemerbiblioteket

Genom Kunskapsprogressionstrappan kan vi i samarbete med lärarna på Bygg- och Anläggningsprogrammet ge eleverna en stadig bas av läs- och skrivutveckling och det som kallas MIK (medie- och informationskunnighet). Det handlar mycket om att reflektera kring och utveckla elevers förståelse av sin omvärld, det självständiga källkritiska tänkandet och att forma eleverna till demokratiskt medvetna samhällsmedborgare.

På biblioteket kan eleverna få hjälp med att hitta gällande lagar, föreskrifter och bestämmelser som är relevanta för bygg- och anläggningsbranschen. De kan även hitta böcker om snickeri, byggnadsvård, arkitektur och olika byggnadsstilar med mera.

Bessemerbiblioteket fungerar även som en plattform för möten mellan olika grupper, olika program och olika årskullar vilket bidrar till en ökad social förmåga och kommunikationsförmåga hos eleverna.