Bessemerskolan - ett vidare val!

Examensmål för Estetiska programmet GY2011

"Estetik handlar om hur olka uttryck uppfattas av människans sinnen, Estetiken kan förstås som specifika konstformer likväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor"

"Utbildningen ska ge eleverna allsidig träning i det estetiska hantverket. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla både sina färdigheter och sin analytiska förmåga. Utbildningen ska också göra eleverna medvetna om juridiska och etiska frågor omn yttrandefrihet och upphovsrätt i kulturutövande och kommunikation med publik" 

"Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen. Att ta ansvar för sitt arbete, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier." 

Bessemerbiblioteket

Bibliotek är en bärare av kultur som syftar till samma mål som de som finns inom den estetiska utbildningen; kommunikation, information och samexistens. Genom Kunskapsprogressionstrappan kan vi i samarbete med lärarna på de Estetiska programmen ge eleverna en stadig bas av läs- och skrivutveckling och det som kallas MIK (medie- och informationskunnighet). Det handlar mycket om att reflektera kring och utveckla elevers förståelse av sin omvärld, det självständiga källkritiska tänkandet och att forma eleverna till demokratiskt medvetna samhällsmedborgare.

På biblioteket kan eleverna få hjälp med att hitta böcker och annat material relevant för de estetiska ämnena inom till exempel konst, media, musik, fotografi, film och andra kulturella ämnesområden. Vi omvärldsbevakar och köper in böcker inom dessa ämnen och kan i samarbete med lärarna på programmen skapa workshops och temabaserade föreläsningar. Vi har även möjlighet till att upplåta bibliotekets lokaler för utställningar, filmvisningar och skapande verksamhet. Genom biblioteket kan eleverna låna teknisk utrustning som filmkamera med stativ, mikrofoner och inspelningsutrustning för radio, musik eller podcasts och även få tillgång till olika redigeringsprogram för bild och ljud.

Vi har specialistkompetens inom litteratur, författare, databaser, informationskunnighet, källkritik, källhänvisningar, vetenskapligt förhållningssätt, kritiskt tänkande och presentationsteknik. Dessutom har vi på biblioteket kunskaper om upphovsrätt.