Bessemerskolan - ett vidare val!

Examensmål för Fordons- och transportprogammet GY2011

 "Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som utbildningen leder till. Den tekniska utrustningen blir också alltmer komplex, specialiserad och anpassad till det specifika fordonet eller yrkesområdet. Avancerad teknik och olika sätt att organisera arbetet kräver förmåga att reflektera över, värdera och välja mellan olika handlingsalternativ. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till fortsatt lärande i arbetslivet och till att ta ansvar för sin egen utveckling inom yrket."

"Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att hantera och utveckla relationer med både medarbetare och kunder. Eleverna ska också utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika situationer med ett ordförråd som är relevant för yrket i både svenska och engelska. Dessutom ska eleverna utveckla sin förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.”

”Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser inom valt yrkesområde. Dessa kunskaper är till exempel viktiga för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga arbetsskador. Eleverna ska dessutom utveckla förmågan att genomföra olika arbetsuppgifter utifrån krav på hållbar utveckling.”

Bessemerbiblioteket

Genom Kunskapsprogressionstrappan kan vi i samarbete med lärarna på Fordons- och transportprogrammet ge eleverna en stadig bas av läs- och skrivutveckling och det som kallas MIK (medie- och informationskunnighet). Det handlar mycket om att reflektera kring och utveckla elevers förståelse av sin omvärld, det självständiga källkritiska tänkandet och att forma eleverna till demokratiskt medvetna samhällsmedborgare.

På biblioteket kan eleverna få hjälp med att hitta gällande lagar, föreskrifter och bestämmelser som är relevanta för fordons- och transportbranschen. Vi omvärldsbevakar och köper in böcker inom ämnen som teknik, logistik, ekonomi, arbetsmiljö och hållbar miljöutveckling. I samarbete med lärarna på programmet kan vi genomföra teman kring informationssökning och källkritik samt hålla workshops i CV skrivande och jobbsökmetoder. Vi har även en lokal som är utmärkt för att träna på och hålla presentationer i – Stålsalen!

Bessemerbiblioteket fungerar även som en plattform för möten mellan olika grupper, olika program och olika årskullar vilket bidrar till en ökad social förmåga och kommunikationsförmåga hos eleverna.

Bilden visar den så kallade MIK-rosen. Alla delar i den yttre cirkeln bildar tillsammans Medie- och informationskunnighet.