Bessemerskolan - ett vidare val!

Examensmål för Industritekniska programmet GY2011

 "Inom området industriell teknik ska utbildningen ge kunskaper om sammanhangen i produktionsleden […] samt om hur produktionen och tekniken påverkar människa och miljö. Inom området industriteknisk produktion ska utbildningen ge kunskaper om arbetets organisation, produktionsekonomi, resursanvändning samt systematiskt miljöarbete. […] Utbildningen ska också ge kunskaper om hur en idé utvecklas till färdig produkt samt om produktens funktion och utveckling till dess den förstörs eller återvinns.”

”Utbildningen ska leda till att eleverna får insikter om sina och företagens möjligheter att genom val av material, metod och teknik påverka förbrukningen av både råvaror och energi. Valen ska göras med hänsyn till såväl hållbar utveckling ur lokala och globala aspekter som företagsekonomi.”

”Det industritekniska yrkesområdet förändras snabbt och därför ska utbildningen förbereda eleverna för fortsatt lärande i yrkeslivet. […] Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till problemlösning och stimulera dem att upptäcka innovativa möjligheter att skapa och möta förändringar. […] Inom utbildningen ska eleverna också ges möjlighet att överväga eget företagande som alternativ till anställning.”

”Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att samverka med andra, oavsett till exempel kön, kulturell bakgrund, ålder, position eller kompetens, eftersom arbetsgrupper inom industrin ofta är heterogena.”

”Många industrier har internationella kontakter med manualer och beskrivningar skrivna på engelska. Engelska är också i flera fall koncernspråk. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet till fördjupade studier i engelska.”

Bessemerbiblioteket

Genom Kunskapsprogressionstrappan kan vi i samarbete med lärarna på Industritekniska programmet ge eleverna en stadig bas av läs- och skrivutveckling och det som kallas MIK (medie- och informationskunnighet). Det handlar mycket om att reflektera kring och utveckla elevers förståelse av sin omvärld, det självständiga källkritiska tänkandet och att forma eleverna till demokratiskt medvetna samhällsmedborgare.

På biblioteket kan eleverna få hjälp med att hitta gällande lagar, föreskrifter och bestämmelser som är relevanta för industribranschen. De kan även hitta böcker om industriteknik, hållbar utveckling, produktutveckling och eget företagande med mera.

Bessemerbiblioteket fungerar även som en plattform för möten mellan olika grupper, olika program och olika årskullar vilket bidrar till en ökad social förmåga och kommunikationsförmåga hos eleverna Dessutom så har vi en utmärkt plats för att öva det muntliga framförandet - Stålsalen!