Bessemerskolan - ett vidare val!

Examensmål för Naturvetenskapsprogrammet GY2011

"Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. […] Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande."

”Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund.”

”Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att argumentera och utrycka sig i avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik. Eleverna ska även kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.”

”Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. Utbildningen ska därför ge en god vana att använda modern teknik och utrustning.”

Bessemerbiblioteket

Genom Kunskapsprogressionstrappan kan vi i samarbete med lärarna på Naturvetenskapsprogrammet ge eleverna en stadig bas av läs- och skrivutveckling och det som kallas MIK (medie- och informationskunnighet). Det handlar mycket om att reflektera kring och utveckla elevers förståelse av sin omvärld, det självständiga källkritiska tänkandet och att forma eleverna till demokratiskt medvetna samhällsmedborgare.

Vi har på Bessemerbiblioteket, förutom stor litteraturkännedom, specialistkompetens inom vetenskapligt förhållningssätt, informationskunnighet, källkritik, källhänvisningar, kritiskt tänkande och presentationsteknik. Vi omvärldsbevakar och köper in böcker inom de naturvetenskapliga ämnena. Vi har också ett utbud av bibliotekspedagogiskt material bland annat i form av anatomiska modeller och liknande. I samarbete med lärarna på programmet kan vi genomföra teman kring informationssökning och källkritik, nivåanpassade bokprat på svenska eller engelska och ämnesspecifika föreläsningar eller workshops. Vi har även en lokal som är utmärkt för att träna på och hålla presentationer i – Stålsalen!

Bessemerbiblioteket fungerar även som en plattform för möten mellan olika grupper, olika program och olika årskullar vilket bidrar till en ökad social förmåga och kommunikationsförmåga hos eleverna.