Bessemerskolan - ett vidare val!

Examensmål för Restaurang- och livsmedelsprogrammet GY2011

"Arbetet nära kunderna ställer krav på goda kunskaper i kommunikation och service. Utbildningen skall därför utveckla elevernas förmåga att bemöta kunder. Kommunikation är en viktig del i ett fungerande lagarbete. Eftersom arbetet inom yrkesområdet i regel utförs av människor i samverkan ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att samverka med andra, oavsett till exempel kön, kulturell bakgrund, ålder, position eller kompetens"

"Branschen präglas av förändring och utveckling, vilket ställer krav på kreativitet och flexibilitet. Därför ska utbildningen förbereda eleverna för fortsatt lärande i yrkeslivet samt utveckla deras förmåga att se och förstå sin egen roll i verksamheten, och att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter."

"Livsmedels- och restaurangbranschen har en stark internationell prägel. Därför ska kunskaper om livsmedel och måltider i andra kulturer ingå i utbildningen. Branschen är av tradition en del av en internationell arbetsmarknad. Utbildningen skall därför ge eleverna kännedom om arbete i andra länder och möjlighet till fördjupade studier i engelska." 

Bessemerbiblioteket

Genom Kunskapsprogressionstrappan kan vi i samarbete med lärarna på Restaurang- och livsmedelsprogrammet ge eleverna stöd i deras läs- och skrivutveckling och det som kallas MIK (medie- och informationskunnighet). Det handlar mycket om att reflektera kring och utveckla elevers förståelse av sin omvärld, det självständiga källkritiska tänkandet och att forma eleverna till demokratiskt medvetna samhällsmedborgare.

På biblioteket kan eleverna få hjälp med att hitta gällande lagar, föreskrifter och bestämmelser som är relevanta för studenter på Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Vi omvärldsbevakar och köper in böcker inom ämnen som matlagning, livsmedel, matkultur, entreprenörskap och företagsekonomi med mera. I samarbete med lärarna på programmet kan vi genomföra teman kring informationssökning, mat ur historiska och kulturella perspektiv och menyskapande samt workshops kring CV skrivande och jobbsökmetoder. Vi har även en lokal som är utmärkt för att träna på och hålla presentationer i – Stålsalen!

Vi har på biblioteket ett aktuellt och varierat bestånd av engelsk skön- och facklitteratur och erbjuder nivåanpassade bokprat utifrån olika teman. Bessemerbiblioteket fungerar även som en plattform för möten mellan olika elevgrupper, olika program och olika årskullar vilket bidrar till en ökad social förmåga och kommunikationsförmåga hos eleverna.