Bessemerskolan - ett vidare val!

Examensmål för Samhällsvetenskapsprogrammet GY2011 

"Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier.

Utifrån studier av samhällsfrågor ska utbildningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor.

Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenheten"

"Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsområden. Eleverna ska också ges möjlighet att uttrycka sig i varierande skriv- och talsituationer på framför allt svenska och engelska" 

Bessemerbiblioteket

Genom Kunskapsprogressionstrappan kan vi i samarbete med lärarna på Samhällsvetenskapsprogrammet ge eleverna en stadig bas av läs- och skrivutveckling och det som kallas MIK (medie- och informationskunnighet). Det handlar mycket om att reflektera kring och utveckla elevers förståelse av sin omvärld, det självständiga källkritiska tänkandet och att forma eleverna till demokratiskt medvetna samhällsmedborgare.

Vi har på Bessemerbiblioteket, förutom stor litteraturkännedom, specialistkompetens inom vetenskapligt förhållningssätt, informationskunnighet, källkritik, källhänvisningar, kritiskt tänkande och presentationsteknik. Vi omvärldsbevakar och köper in böcker inom ämnen som samhällsvetenskap, politik, sociala frågor, statsvetenskap och historia med mera. I samarbete med lärarna på programmet kan vi genomföra teman kring informationssökning och källkritik, nivåanpassade bokprat på svenska eller engelska och ämnesspecifika föreläsningar eller workshops. Vi har även en lokal som är utmärkt för att träna på och hålla presentationer i – Stålsalen!

Bessemerbiblioteket fungerar även som en plattform för möten mellan olika grupper, olika program och olika årskullar vilket bidrar till en ökad social förmåga och kommunikationsförmåga hos eleverna.