Bessemerskolan - ett vidare val!

Examensmål för Teknikprogrammet GY2011

"Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program."

"Utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, kreativt och konstruktivistiskt tänkande ska främjas. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. Utbildningen ska också innehålla kreativa och problemlösande arbetsformer samt ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.”

”Utbildningen ska vidareutveckla elevernas kommunikativa förmågor i tal, skrift och visualisering. Det innebär bland annat att förmedla synpunkter, förklara sammanhang och dokumentera samt använda uttrycksformer anpassade till olika målgrupper och att förstå kommunikationens specifika roll inom teknikområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om interaktiva och digitala medier för att eleverna till exempel ska kunna presentera tekniskt innehåll och framställa modeller. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i engelska i en teknisk kontext, så att de kan utveckla sin kommunikativa förmåga och därmed ta del av teknik och teknikutveckling.” 

Bessemerbiblioteket

Genom Kunskapsprogressionstrappan kan vi i samarbete med lärarna på Teknikprogrammet ge eleverna en stadig bas av läs- och skrivutveckling och det som kallas MIK (medie- och informationskunnighet). Det handlar mycket om att reflektera kring och utveckla elevers förståelse av sin omvärld, det självständiga källkritiska tänkandet och att forma eleverna till demokratiskt medvetna samhällsmedborgare.

Vi har på Bessemerbiblioteket, förutom stor litteraturkännedom, specialistkompetens inom vetenskapligt förhållningssätt, informationskunnighet, källkritik, källhänvisningar, kritiskt tänkande och presentationsteknik. Vi omvärldsbevakar och köper in böcker inom ämnen som teknik, matematik, design och produktutveckling I samarbete med lärarna på programmet kan vi genomföra teman kring informationssökning och källkritik, nivåanpassade bokprat på svenska eller engelska och ämnesspecifika föreläsningar eller workshops. Vi har även en lokal som är utmärkt för att träna på och hålla presentationer i – Stålsalen!

Bessemerbiblioteket fungerar även som en plattform för möten mellan olika grupper, olika program och olika årskullar vilket bidrar till en ökad social förmåga och kommunikationsförmåga hos eleverna.