Bessemerskolan - ett vidare val!

Examensmål för Vård- och omsorgsprogrammet GY2011

"Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst."

"Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att eleverna utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan."

"Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. […] Dessutom ska eleverna utveckla en förmåga att diskutera och ta ställning i etiska frågor som rör yrkesutövningen och att följa den etik som råder inom yrkesområdet.”

”Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation […] Ett rikt och nyanserat språk är dessutom ett redskap för reflektion och lärande. […] Utbildningen ska ge eleverna möjlighet till fördjupade studier i engelska.”

Bessemerbiblioteket

Genom Kunskapsprogressionstrappan kan vi i samarbete med lärarna på Vård- och omsorgsprogrammet ge eleverna en stadig bas av läs- och skrivutveckling och det som kallas MIK (medie- och informationskunnighet). Det handlar mycket om att reflektera kring och utveckla elevers förståelse av sin omvärld, det självständiga källkritiska tänkandet och att forma eleverna till demokratiskt medvetna samhällsmedborgare som kan hantera ett yrkesliv baserat på etiska värdegrunder.

På biblioteket kan eleverna få hjälp med att hitta gällande lagar och bestämmelser som är relevanta för vård- och omsorgsbranschen. Vi omvärldsbevakar och köper in böcker inom ämnen som medicin, vårdvetenskap, psykologi, sociologi, etik och hälsovård. Vi har också ett utbud av bibliotekspedagogiskt material bland annat i form av anatomiska modeller och liknande. I samarbete med lärarna på programmet kan vi genomföra teman kring informationssökning och källkritik, nivåanpassade bokprat på svenska eller engelska och ämnesspecifika föreläsningar eller workshops. Vi har även en lokal som är utmärkt för att träna på och hålla presentationer i – Stålsalen!

Bessemerbiblioteket fungerar som en plattform för möten mellan olika grupper, olika program och olika årskullar vilket bidrar till en ökad social förmåga och kommunikationsförmåga hos eleverna.