Sök

Vad vill du söka efter?

Elevboende för RIG och NIU

Elevboendet består av 30 st lägenheter som skolan hyr av Sandvikenhus i området Norrsätra. Lägenheterna ligger samlade i två olika trevåningshus nära skolan, en sträcka på ca 800 m, promenad 8 min och cykel 3 min.
Vi erbjuder elevboende under tre år. För att teckna kontrakt ska man gå riksidrottsgymnasium eller nationell idrottsutbildning samt vara inskriven och studera vid Bessemerskolan.

Delat boende

Du som elev kan önska vem du vill dela ditt boende med, men har man inga önskemål kommer vi så långt det är möjligt att placera er tillsammans utifrån samma gymnasieprogram.

Bemanning och policy för boendet

Boendet är bemannat med personal på plats måndag - fredag samt med jourpersonal under helgerna så det finns alltid en vuxen att tillgå vid behov.

Det finns tydliga regler för vad som gäller på boendet för att det ska vara så lugnt klimat som möjligt samt att vårdnadshavare ska kunna känna en trygghet i att det finns riktlinjer i vad som är ok och inte ok när man bor i eget boende utan att vara myndig.

Våra rutiner vid nyckelutlämning

Blivande åk 1 elever skriver kontrakt och hämtar nycklar under helgen veckan innan skolstart. Åk 2-3 elever har möjlighet att hämta ut nycklar under första skolveckan. Nycklarna skall återlämnas inför sommarlovet, senast 4 dagar efter skolavslutningen.

  • För alla elever gäller att målsman tecknar kontraktet. Ordningsregler  kommer att bifogas  kontraktet.
  • 2-3 elever delar på en lägenhet. Den totala kostnaden för en lägenhet är 6 562 kr/månad. Hyran omförhandlas varje år. Hyra betalas endast 10 månader per år (fritt i juli, halva juni och halva augusti).
  • Eleverna har ej rätt att vistas i elevboendet under lov utan särskild anledning.
  • Lägenheterna är på 3-4 rum och kök, adress Tallbacksvägen 15 och 27, postnummer 811 41 Sandviken.
  • Lägenheterna: är omöblerade, är utrustade med tvättmaskin: hushållsel ingår, fri kabel-tv ingår (basutbud) och Internet finns. 100 Mb för 250 kr/ mån/ lägenhet
  • Nycklarna skall återlämnas inför sommarlovet, senast 4 dagar efter skolavslutningen.

Ansökan om elevboende

Önskar du som elev bo på studentboendet under din studietid, då är det du som vårdnadshavare som fyller i e-tjänsten för ditt barns räkning.

Godkännande av elevboendets ordningsregler via E-tjänst

I samband med skolstart ska både vårdnadshavare och elev ta del av och godkänna elevboendets ordningsregler via E-tjänst. Som vårdnadshavare ansvarar du för att ditt barn tagit del av, förstått och lovar att följa elevboendets ordningsregler och drogpolicy.
I samband med inflyttningen kommer ni även att skriva på ett hyreskontrakt för lägenheten, Allmänna bestämmelser, innehållande hyresvärdens regler för bostaden.

Ordningsregler för Bessemerskolans elevboende kompletterar hyreskontraktets ”Allmänna bestämmelser”. Reglerna gäller alla elever bor på elevboendet.

Syfte

På elevboendet bor till största delen idrottselever som valt att studera på annan ort för att utvecklas i sin idrott. Våra ordningsregler syftar till att skapa förutsättningar för eleven att uppnå framgång såväl socialt, mentalt som fysiskt. Elevboendet ska vara en alkohol-och drogfri miljö, en trivsam och trygg plats för vila, återhämtning och studier. Vi erbjuder vuxenkontakt och stöd samt service för ett så bra boende som möjligt.

1. Hyresvärden innehar en extranyckel

Extranyckeln kan användas för att få tillträde till bostaden för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan skjutas upp utan skada uppkommer på bostaden, exempelvis för att stoppa en vattenläcka. Extranyckeln kan även användas vid en eventuell nödsituation.

2. Allt innehav av och förtäring av alkoholhaltiga drycker och andra droger är förbjudet på elevboendet vid Tallbacksvägen 15 A-D och 17 A

2.1 Vid påträffande av alkoholhaltiga drycker i boendet har berörd personal rätt att omhänderta dessa fram tills det att förälder/vårdnadshavare hämtar ut den. Om elever blir påkomna med alkoholhaltiga drycker eller andra droger kontaktas hemmet och rektor informeras. Rektor kontaktar ansvariga myndigheter i de fall detta krävs. Det är hyrestagaren som är ansvarig för att reglerna efterlevs i dennes lägenhet.

2.2 Alkoholhaltiga drycker definieras som alla drycker som innehåller någon form av alkoholprocent. Drycker som saluförs som alkoholfria drycker alternativt har 0,0 % alkohol definieras här som ej alkoholhaltiga drycker.

2.3 Påträffar eleven alkoholhaltiga drycker eller droger i sin lägenhet som inte tillhör denne ska eleven kontakta vår jour/bevakningsföretag omgående.

2.4 Påträffas eleven med, eller att det påträffas i elevens boende, alkoholhaltiga drycker eller droger har eleven inte längre rätt att bo kvar i Elevboendet.

Bryter eleven mot ordningsreglerna under 2.1-2.4 , fattar rektor beslut om utflytt vilket skall ske inom 14 dagar från den aktuella händelsen. Eleven har inte rätt att komma tillbaka som hyresgäst till elevboendet under studietiden och tillåts inte övernatta hos andra elever i boendet.

3. Informationsträffar

Informationsträffar för elevboendet är obligatoriskt.

4. Besökare

Besökare som skall övernatta och inte tillhör elevens familj skall meddela boendepersonal minst två dagar innan det aktuella besöket.

5. Ansökan om boende på lov

Har en elev behov av att vistas i sitt boende under lov ska detta godkännas av instruktör eller boendesamordnare.

6. Portdörrar

Portdörrar skall hållas stängda och lägenhetsdörrar hållas låsta för att undvika ovälkomna besök. Om eleven upptäcker personer inne på elevboendet som inte är boende ska jour eller bevakningsföretag kontaktas omedelbart!

7. Rökförbud

Det råder rökförbud på elevboendet.

8. Hänsyn och respekt

Hänsyn och repekt visas gentemot varandra. Inga former av kränkande handlingar accepteras. Efter kl. 22.00 ska inga störande ljud förekomma. Om eleven upptäcker störande ljud i sin eller annans lägenhet ska jour eller bevakningsföretag kontaktas omedelbart

9. Städning

Städning i det egna rummet och gemensamma utrymmen skall ske regelbundet. Det ska vara trivsamt att vistas i lägenheten. Sopor och disk som börjar lukta accepteras inte. Inför sommaren skall lägenheten flyttstädas enligt instruktioner som lämnas av boendepersonal. Flyttar en part ur den gemensamma lägenheten skall lägenheten flyttstädas.

10. Sopor

Får inte förvaras på balkong eller i trapphus utan skall, så fort de lämnat lägenheten, lämnas till angivet sophus. Detta av såväl sanitets- som av brandsäkerhetsskäl.

11. Åverkan

Den som gör åverkan i lägenheter, allmänna utrymmen, på fastigheten eller inventarier är skyldig att ersätta skadorna.

12. Omflyttningar

Eventuella omflyttningar i boendet får endast ske efter beslut och planering av boendesamordnare.

Bryter man mot ordningsreglerna under 7–12 kommer följande åtgärder att vidtas:
I första hand påtalar vi vad som inte fungerat, därefter ges en muntlig varning. Därefter följer en första skriftlig varning och i samband med den andra skriftliga varningen får eleven flytta ut från boendet och man äger inte rätt att flytta tillbaka under studietiden. Beslut om utflytt tas av rektor. Utflyttning skall ske inom 14 dagar. Kontakt kommer också att tas med vårdnadshavare /förälder utifrån lagen om underhållsskyldighet, Föräldrabalken (1949:381) 7 kap § 1. Detta sker när första skriftliga varningen delas ut. Personal kontaktar elev och vårdnadshavare/förälder för samtal, när oro finns för elevens beteendemönster och livssituation.

Vänligen Skolledningen

Om ni inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan ni få en svarsblankett för ordningsreglerna av bosamordnaren på elevboendet.

Bosamordnare Maria Karlström
tel: 026 - 24 03 15
maria.karstrom@edu.sandviken.se

Biträdande rektor Daniel Lind
tel: 206 - 24 03 15
daniel.lind@edu.sandviken.se