Sök

Vad vill du söka efter?

Likabehandling på Bessemerskolan

Bessemerskolan arbetar systematiskt för att förebygga kränkande behandling och diskriminering samt främja likabehandling vilket beskrivs i planen mot kränkande behandling och diskriminering. Planen beskriver löpande rutiner, processen för likabehandlingsarbetet och skolans kartläggningsarbete som ger ett underlag för verksamhetsårets prioriterade områden och eventuella risker.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

 • Löpande rutiner
 • Likabehandlingsprocessen
 • Skolans kartläggningsarbete

 • Bessemerskolans likabehandlingsarbete förankras hos elever, vårdnadshavare personal genom information vid föräldramöte, introduktions- och utvecklingssamtal, mentorstid samt via Bessemerskolans webbplats, där skolledning och personal är aktiva i att förmedla aktuell enkätdata och åtgärder.
 • Arbetet syftar åt att förhindra diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier genom att skapa en förståelse mellan skola, elev och vårdnadshavare.
 • En projektgrupp bestående av kvalitetssamordnare, specialpedagog och skolbibliotekarie planerar och genomför delar av studiedagar med syftet att stötta personalen i sitt likabehandlingsarbete. Först håller KIM - Kunskap Inkludering Människan en föreläsning om studiedagens diskrimineringsgrunder, presenterar verksamhetsnära upplevelser genom dramatiseringar och teater för att kontextualisera diskrimineringsgrunderna, samt tillhandahåller ett arbetsmaterial med frågeställningar för att stimulera till diskussion i arbetslagen.
 • Arbetet syftar åt att främja likabehandling genom att skapa kännedom om diskrimineringsgrunderna, synliggöra dessa och diskutera framgångsrika arbetssätt inom den aktuella verksamheten.
 • En lärare eller annan personal som får kännedom om att ett en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektor via Draftit
 • En rektor som får kännedom att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
 • Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Källa: Skollagen 6 kap. 10 §
 • All personal ska göra en anmälan via DraftIt när barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling.
 • Kunskapsnämnden har delegerat utredningsrätten för kränkande behandling till rektor eller biträdande rektor på den enskilda skolan. Rektor, eller den som får i uppdrag av rektor, genomför skyndsamt utredningen och vidtar de åtgärder som krävs för att förhindra framtida kränkningar.
 • Huvudman får via systemet direkt tillgång till anmälan och utredningen och kan följa hantering och utöva tillsyn under ärendets gång.

Likabehandlingsprocessen säkerställer att Bessemerskolans förebyggande arbete med diskriminering och trakasserier leder till att identifiera långsiktiga utvecklingsområden genom:

 • enkätmätningar
 • analys
 • presentationer för elevrådsstyrelsen
 • rektors analys och publicering av kommande plan
 • programarbetslagens planering, dokumentation och uppföljning av aktiviteter för att möta likabehandlingsmålet

Processen utvärderas årligen av rektor och kvalitetssamordnare i samband med avslutat verksamhetsår, juni-juli. Processen ligger till underlag för det systematiska arbetet som ska bidra till önskvärda förbättringar för verksamheten.

 • Bessemerskolans elever är delaktiga i kartläggningsarbetet genom att besvara en årlig likabehandlings­enkät. Enkäten består av 16 frågor. Enkäten besvaras med en 10-gradig skala.
 • Kartläggningsarbetet innefattar kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Likabehandlingsenkäten genomförs i samband med den återkommande trygghet- och studieroenkäten i slutet av vårteminen.
 • Elever och personal tar del av enkätresultaten och utvärderar fjolårets aktiviteter. Rektor presenterar även resultaten från enkätmätningen för inflytande över prioriterade fokusområden inför kommande läsår.
 • Resultaten från kartläggningen analyseras sedan av Bessemerskolans rektor och skolledning. Personal och vårdnadshavare är informerade genom rektors informationsbrev och under arbetslagsmöten. Analysen mynnar ut i en diskrimineringsgrund som på övergripande nivå väljs som verksamhetsårets fokusområde.
 • Efter detta steg arbetar programarbetslagen med att välja aktivitet utifrån programmets behov. Aktiviteten dokumenteras och åtgärden följs upp två gånger per kalenderår.
 • Avslutningsvis förankras planen i möten med vårdnadshavare. Detta sker i början på verksamhetsåret/läsåret.

 

Resultat Bessemerskolan läsåret 22-23

 • Likabehandlingsenkäten visar på ett högt medelvärde. Ingen fråga ligger under värdet 9.0, vilket tolkas vara ett gott resultat. Slutsatsen pekar mot att det förvaltningsövergripande och gemensamma värdegrund- och trygghetsarbetet är framgångsrikt.
 • Vid en djupare analys visar frågan "Har du upplevt dig trakasserad/kränkt av en annan elev på grund av kön?" flest svar med lägre resultat. Därmed valdes kommande läsårs fokusområde till "Har du upplevt dig trakasserad/kränkt av en annan elev på grund av kön?"
 • Målbilden inför kommande mätning är att stäva efter ett bättre enkätresultat rörande: "Har du upplevt dig trakasserad/kränkt av en annan elev på grund av kön?" vilket skulle visa på färre trakasserier eller kränkningar.