Sök

Vad vill du söka efter?

Elevdemokrati på Bessemerskolan

Att vara delaktig och kunna påverka sin vardag är viktigt och en rättighet. Elev­demokrati innebär att du på din gymnasietid får det inflytande som läroplan, gymnasieförordning och skollag föreskriver. Som elev på skolan ska du känna till dina rättigheter och skyldigheter. Du ska utan oro kunna framföra vad du tycker om din skolsituation

Här hittar du olika samverkansformer som du som elev kan delta i för att kunna påverka.

  • Klassråd är ett möte där eleverna i en klass får möjlighet att diskutera ämnen som är viktiga för dem och där alla elever direkt kan framföra sina åsikter.
  • För varje klass finns ett klassråd som består av samtliga elever i klassen och deras mentor. Klassrådet ska behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever.

Elevråd

  • Elevrådet tar upp frågor som gäller alla elever på skolan. Elevrådets uppgift är att samla och stärka elever på skolan och värna om elevers rättigheter.
  • Inom varje rektorsområde finns ett elevråd. Elevrådet består av representanter från olika klasser. Elevrådet möts en gång per månad under ledning av respektive biträdande rektor.

Elevrådsstyrelse

  • Elevrådsstyrelsen är en grupp elever från elevrådet vilka valts in av rådet för att bilda en styrelse vilken ser till att elevrådets uppdrag, möten och aktiviteter planeras och genomförs. Det är styrelsens roll att agera länk mellan skolans elever och alla andra instanser
  • Elevrådsstyrelse består av representanter från samtliga program och från gymnasiesärskolan. Styrelsen har möte två gånger per termin tillsammans med rektor

Är du intresserad av att starta en egen förening, då ska du kontakta skolans rektor. Exempel på föreningar är Elevkåren, Biblioteksföreningen, Skol-IF.