Sök

Vad vill du söka efter?

Ordningsregler, policy, trivselregler och rekommendationer

När du börjar på vår skola är du en del av Bessemerskolan och dess arbetsmiljö. Var och en ska ta del av och följa skolans ordningsregler, trivselregler och rekomendationer av säkerhet under aktiviteter.

Du som studerar eller arbetar vid vår skola bidrar efter bästa förmåga till en bra arbetsmiljö där trygghet och studiero råder utifrån vår gemensamma värdegrund.

Vi vill att alla på skolan ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade.

Godkännande av Bessemerskolans ordningsregler och datoröverenskommelse via E-tjänst

I samband med skolstart ska både vårdnadshavare och elev ta del av och godkänna skolan ordningsregler, drogpolicy, rutiner vid prov och inlämningar, datoröverenskommelsen. Som vårdnadshavare ansvarar du för att ditt barn tagit del av, förstått och lovar att följa skolan ordningsregler, drogpolicy, regler kring prov och inlämning samt datoröverenskommelsen för lån av dator. Detta gör ni tillsammans via skolans E-tjänst.

Om ni inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan ni få en svarsblankett för ordningsreglerna från skolan. Ifylld svarsblankett ska omgående återlämnas till skolexpeditionen.

Välkommen till Bessemerskolan!

Från och med nu är Du en del av Bessemerskolan och dess arbetsmiljö. På Bessemerskolan vill vi att alla ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade.

Det innebär att var och en som studerar eller arbetar vid vår skola bidrar, efter bästa förmåga till en bra arbetsmiljö där trygghet och studiero råder. För att kunna uppnå detta har Bessemerskolan ordningsregler som var och en ska ta del av och följa.

 

Ordningsregler

På Bessemerskolan är följande förbjudet och medför konsekvenser vid överträdelse:

 • Diskriminering, såsom främlingsfientliga, sexistiska och rasistiska uttryck.
 • Kränka andra.
 • Fusk
 • Droganvändning
 • Rökning på skolans område.
 • Hotfulla, våldsamma, eller störande inslag som påverkar andra elevers trygghet och studiero.

Brott mot skolans ordningsregler innebär disciplinära åtgärder och kan komma att polisanmälas. De hanteras utifrån en konsekvenstrappa på följande sätt: 

 1. Muntlig varning - av lärare eller biträdande rektor
 2. Skriftlig varning - från skolan via biträdande rektor
 3. Avstängning - från skolan via rektor

Beroende på graden av brott kan en avstängning bli den första konsekvensen.   

 

Elevens ansvar

Vår läroplan talar om elevens ansvar och inflytande. (SKOLFS 2011:144)

Som elev förväntas Du:

 • Vidareutveckla din förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • Ta ansvar för ditt lärande genom egen ansträngning och delaktighet.
 • Komma i tid till lektioner och annan skolverksamhet.
 • Vara förberedd och delta aktivt utifrån bästa förmåga, under lektionerna och i frågor kring form och innehåll på dina studier.
 • Delta i utvecklingssamtal och klassråd.
 • Hålla dig informerad om likabehandlingsplanen och följa den.
 • Hålla schemats mattider för att undvika köer.
 • Använda återvinningskärl och i övrigt bidra till en god arbetsmiljö utan klotter och annan skadegörelse.
 • Alltid bära och kunna uppvisa ditt passerkort. Kortet är en identifikationshandling.
 • Be om tillåtelse för affischering, via skolledningen. Gå via exp.
 • Använda elevskåpet som skolans egendom, inte din egen. Skulle misstanke uppkomma om att någon förvarar något som strider mot skolans ordningsregler i skåpet (t ex alkohol, droger, vapen, stöldgods etc.) förbehåller skolan sig rätten att öppna skåpet för att kontrollera saken. Bekräftas misstanken kommer polisanmälan att göras. Kodlås är inte tillåtna på grund av säkerhetsskäl.
 • Anmäla all frånvaro till skolan. För omyndig elev ansvara vårdnadshavare. Vid första frånvarotillfället utan giltig orsak, kontaktas hemmet för omyndig elev. Mentor är ansvarig för kontakten med hemmet.

Lärarens roll

Läraren är arbetsledaren i undervisningssituationen och därigenom beslutande i val av pedagogiska arbetssätt och metoder samt överenskommelser om arbetsklimatet i klassen. Läraren förutsätts ha en god dialog och diskussion med eleverna i dessa frågor. Rektor eller lärare får omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten.

Mobiltelefoner och liknande får endast förekomma på lektion enligt lärares instruktioner i undervisningssyfte.

 

Utvärdering och revidering av ordningsreglerna.
Rektor ansvarar för att samla in synpunkter kring ordningsreglerna och för att lämpliga uppdateringar sker. En översyn och utvärdering görs i samband med vårterminens avslutning.

Följande beskriver arbetet på Bessemerskolan. Syftet är att vår policy och arbetsmetod ska tydliggöras för elever, vårdnadshavare och personal.

Drogpolicy

Det råder nolltolerans mot droger på skolorna i Sandvikens kommun.
Målet är att skolorna i Sandvikens kommun ska vara drogfria.

Tobak
Allt bruk av tobak är förbjudet i våra lokaler och inom skolans område.
Det är alltså INTE tillåtet att röka i anslutning till skolans entréer.

Alkohol
Elever får inte förvara/förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda alkohol-påverkade inom skolans område eller i verksamhet som sker i skolans regi (t ex studieresor).

Narkotika
All hantering av narkotika är förbjuden. Allt bruk av narkotika, dopningsmedel
och icke-medicinskt användande av läkemedel är missbruk.

Skolan kan komma att genomsökas av polis med narkotikahund.

Följande beskriver rutiner rörande prov och bedömning på Bessemerskolan. Syftet är att rutiner och arbetsmetoder ska tydliggöras för elever, vårdnadshavare och personal.

 

Betyg, bedömning och redovisningar

Skolverkets kursbeskrivningar och kunskapskrav ligger till grund för kursinnehåll och betygsättning. Elever ska inför en kurs få information om vad som kommer att bedömas och vilka krav som ställs för respektive betyg. Samtliga betygssteg kan användas även på delmoment av en kurs. Ett omprov erbjuds i nära anslutning till ordinarie prov därefter kan ytterligare en möjlighet ges i slutet av kursen.

Att hålla uppgjorda provdatum och inlämningar är av stor vikt.
Normalt gäller att eleverna har högst ett prov (eller motsvarande större redovisning) per dag och två per vecka, undantaget nationella prov eller moderna språk. Programarbetslaget ger eleverna möjligheten att ha synpunkter på provtillfällen men även examinationsformer; exempelvis muntligt, skriftligt, enskilt eller i grupp. En elev som inte har nått kunskapskraven för betyget E kan komplettera under pågående kurs. Eleven kan pröva på hela kursen efter kursens slut eller efter sin gymnasietid.

Körlektioner eller teoriprov är inte en giltig anledning att skjuta upp kommande prov. Om eleven ska göra Risk 1 och Risk 2, där eleven har liten möjlighet att påverka datum och tid, ska eleven ansöka om ledighet.

 

Betyg, respons och kommunikation

Bessemerskolan använder Office 365 och lärplattformen Unikum för kommunikation med elever och vårdnadshavare. I normala fall ska eleven få respons på prov/bedömningar inom två veckor. Undantaget är nationella prov som sambedöms. Information ska finnas tillgänglig i Unikum.
Undervisande lärare och personal besvarar snarast samtliga mejl som inkommer, under arbetstid.

 

Rutiner vid prov

Provvakter
Provansvarig lärare ansvarar för att bemanna examinationstillfället. Provvakterna håller god och aktiv uppsikt över provsituationen.

Elevens ansvar vid provtillfället:

 • Uppdatera och starta om datorn innan provtillfället.
 • Ha koll på att exam.net fungerar för dig.
 • Ta med dator med laddat batteri samt laddare.
 • Ta med passerkort för identifikation.
 • Om du inte har med ditt passerkort behöver du identifiera dig med annan ID-handling (till exempel körkort, Kivra eller Freja+).
 • Lämna mobiltelefon, hörlurar och smarta klockor utanför klassrummet.
 • Ytterkläder ska lämnas utanför provsalen.
 • Slutför eventuella toalettbesök innan provtillfället.

Omprov
Omprov sker på datum som planeras av skolan. Eleverna informeras om datumen terminsvis för att på så sätt kunna planera sina studier. Vid behov av omprov ansvarar eleven för att meddela berörd lärare vilket prov och vilket datum som avses.

 

Rutiner vid fusk under prov

I samband med varje examinerande tillfälle informerar läraren eleverna om skolans rutiner. Om en elev ertappas med fusk under prov:

 • Får den omedelbart lämna salen och hela examinationen underkänns för eleven.
 • Vid första tillfället av fusk meddelar ansvarig lärare skyndsamt till biträdande rektor. Biträdande rektor utdelar en skriftlig varning.
 • Vid upprepad händelse meddelar ansvarig lärare skyndsamt biträdande rektor. Rektor stänger då av eleven en vecka per tillfälle.


Rutiner vid plagiat och fusk

Vid misstanke om fusk informerar ansvarig lärare eleven och biträdande rektor. Därefter meddelas vårdnadshavare och mentor. Ansvarig lärare och biträdande rektor informerar elev och vårdnadshavare om konsekvenserna vid fusk/plagiat och dokumenterar samtalet. Vid första tillfället av fusk utdelar biträdande rektor en skriftlig varning. Vid upprepad händelse kan rektor besluta om avstängning, en vecka per tillfälle.

Parkering av fordon
Parkera bilen, epan, mopedbil på avsedd plats. Stora parkeringen. Respektera gällande trafikregler.
Ställ cykeln/moped på anvisad plats, i cykelställen.

Objuden gäst
Om du ser någon som inte tillhör skolan och som du misstänker inte är här i ärliga avsikter informera vaktmästaren eller rektor.

Olycka
Om du själv är orsak till att något i skolan går sönder, meddela genast vaktmästaren.

Nötallergi
Det är förbjudet att äta nötter eller livsmedel som innehåller nötter i alla skolans lokaler pga att det finns personal och elever med luftburen nötallergi.

Respekt
Visa respekt för varandra och för varandras arbetsuppgifter och lektioner. 

Rökning
Skollagen förbjuder rökning inom alla skolans områden. Så gå utanför skolområdet för att röka och plocka upp fimpen efter dig.

Skolmatsalen
För att slippa trängsel, få en bra och trivsam miljö i matsalen följer du som elev ett angivet lunchschema. Matsalen är öppen mellan 10.45 – 13.00

Skadegörelse
Hjälp till att hålla skolan ren och bekämpa aktivt all skadegörelse.

Vårdnadshavare alt myndig elev avgöra själv vilken säkerhetsutrustning som är lämplig vid de olika planerade aktiviteterna.
 • Vid alla typer av skridskoåkning är hjälm obligatoriskt
 • Vid aktiviteter såsom pulkaåkning och alpin utförsåkning rekommenderar vi hjälm.
 • När vi paddlar är flytväst föreskrivet.